Kultúrne dedičstvo

je tým najcennejším pokladom, ktoré odovzdáva generácia našich starých mám našim potomkom.

Primárne sme od svojho vzniku zameraní na podporu najstarších členov našej spoločnosti, rozvíjame kultúrne programy a aktivity zamerané pre túto cieľovú skupinu. V našom občianskom združení veríme, že seniori sú významnými členmi našej spoločnosti.

Naše ciele

Občianske združenie SILVER ECONOMY je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

Občianske združenie SILVER ECONOMY je združením, ktorého cieľom je:

 • systematicky podchytiť záujmové skupiny občanov a využiť ich intelektuálnu kapacitu na realizáciu projektov v oblasti vzdelávania, propagácie, kultúry, využitia voľného času, sociálnej výpomoci vybraným,
 • rozvíjať a podporovať kultúrny život, realizovať kultúrne a iné záujmové programy pre seniorov v regiónoch,
 • rozvíjať sociálnu inklúziu neziskových organizácií, záujmových združení, zariadení sociálnych služieb a denných centier pre seniorov a spoločne vytvárať sociálne a kultúrne programy tejto cieľovej skupine,
 • podporovať sociálnu integráciu osamelo žijúcich seniorov v regiónoch do spoločenského a kultúrneho života a do aktivít denných centier a občianskeho združenia,
 • usmerňovať a podporovať poradenstvo vo veci poskytnutia sociálnej pomoci a sociálnych služieb v regiónoch,
 • poskytovať sociálne poradenstvo formou osobných, telefonických alebo elektronických konzultácií,
 • analyzovať potreby cieľovej skupiny seniorov v danom regióne a realizovať komunitné programy, záujmovú činnosť a podporné sociálne služby,
 • poskytovať poradenstvo pre rodinu seniora a sprostredkovávať väzbu na spolupracujúce organizácie, podnecovať aktiváciu rodiny seniora pre riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácie,
 • zabezpečovať členom združenia a spolupracujúcim dobrovoľníkom vedomosti a zručnosti vzdelávacími a tréningovými programami, formou prednášok, diskusných klubov, pobytov a výcvikov,
 • podporovať formou ekonomického poradenstva a vzdelávania fungovanie iných neziskových organizácií a pomáhať pri ich vzájomnej spolupráci a partnerstve aj s podnikateľskou sférou,
 • presadzovať sociálne vzdelávanie a osvetu v sociálnej oblasti pre podnikateľov a podporovať zvyšovanie ich sociálnej zodpovednosti a angažovanosti v danej komunite,
 • prispievať k rozvoju, ochrane prezentácií duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • podporovať zvyšovanie kvality poskytovaných služieb súvisiacich s cieľovou skupinou seniorov prostredníctvom iniciovania legislatívnych zmien a propagácie materiálov zvyšujúcich informovanosť širokej verejnosti.