Kultúrne dedičstvo

je tým najcennejším pokladom, ktoré odovzdáva generácia našich starých mám našim potomkom.

Primárne sme od svojho vzniku zameraní na podporu najstarších členov našej spoločnosti, rozvíjame kultúrne programy a aktivity zamerané pre túto cieľovú skupinu. V našom občianskom združení veríme, že seniori sú významnými členmi našej spoločnosti.

Kto nás vedie

Z myšlienkou založiť občianske združenie SILVER ECONOMY prišla p. Mgr. Zuzana Gera, ktorá študovala Poradenstvo v sociálnych službách a neskôr Manažment organizácií poskytujúcich sociálne služby na Ostravskej univerzite v Ostrave. Počas svojich štúdií praxovala a pracovala vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb v Charite Ostrava, kde získala skúsenosti a nový pohľad na seniora, ako významného člena našej spoločnosti, ktorý si zaslúži našu pozornosť a úctu. Svoju bakalársku a diplomovú prácu venovala problematike násilia páchanom na senioroch. Študovala prípady týrania seniorov v Moravsko-slezském kraji a zúčastnila sa ako školení, tak i riešení prípadov  mestskej polície Ostrava. Výsledky svojich zistení a poznatkov prezentovala na medzinárodných konferenciách, z ktorých sú najvýznamnejšími Geriatrické dny v Ostrave.

Po návrate na Liptov navštívila viaceré zariadenia sociálnych služieb, rozprávala sa a vymieňala si skúsenosti so sociálnymi pracovníčkami, riaditeľmi a zástupcami zariadení. Onedlho dostala príležitosť rozbehnúť nový projekt DSS a ZpS Golden Age na Liptove. Po roku úspešnej práce odovzdala zariadenie novej riaditeľke a momentálne poskytuje poradenstvo pre novovznikajúce zariadenia po celej republike.

„Občianske združenie nie je iba o jednom človeku, nato, aby to celé fungovalo, aby sme splnili naše ciele sa musí podieľať celá komunita, my ich ale k tomu musíme motivovať!“

Gera